Kiến nghị về lộ trình phát triển các xe thân thiện với môi trường

          Ngày 08/7/2021, TC Motor có văn bản đề nghị Hiệp hội báo cáo Văn phòng Chính phủ và các Bộ liên quan sớm nghiên cứu có chính sách khuyến khích và lộ trình để các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô nội địa Việt Nam phát triển các xe thân thiện với môi trường mà Việt Nam sẽ phải thực hiện như quốc tế.

          Ngày 17/7/2021, Thường trực Hiệp hội đã có văn bản kiến nghị vấn đề trên. Ngày 22/7/2021, Văn phòng Chính phủ đã có công văn chuyển các Bộ: Công Thương, Giao thông vận tải, Tài chính, Khoa học công nghệ nghiên cứu kiến nghị của Hiệp hội và xử lý theo quy định.

          Văn phòng Hiệp hội thông báo để các thành viên liên quan biết./.