Thư Ban biên tập: Ra mắt Tạp chí Điện tử Cơ khí và Đời sống.