BẾ MẠC HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 6, KHÓA XIII: Quyết định nhiều chiến lược quan trọng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định thành công của Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo...

Ngày 9-10, Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khóa XIII (Hội nghị Trung ương 6) đã bế mạc sau 7 ngày làm việc. Phát biểu bế mạc hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh phải đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực nội tại, tính tự chủ, khả năng chống chịu và tính thích ứng của nền kinh tế; củng cố, phát huy và tạo lập các động lực tăng trưởng mới trong trung và dài hạn.

Hình thành các "đầu tàu"

Về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Trung ương coi đây là nhiệm vụ chính trị rất quan trọng, có ý nghĩa chiến lược, cơ bản, lâu dài; cũng là vấn đề rất rộng lớn, rất mới, rất khó, rất nhạy cảm và chưa có tiền lệ. 

Việc xây dựng và từng bước hoàn thiện quy hoạch cho từng thời kỳ phải dựa trên nguyên tắc không gian phát triển quốc gia cần được tổ chức một cách hiệu quả, thống nhất; bảo đảm liên kết nội vùng, liên vùng và khai thác lợi thế so sánh của từng vùng; nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Ngoài ra, tổ chức không gian phát triển quốc gia, các vùng lãnh thổ, các hành lang kinh tế và hệ thống đô thị phải gắn với phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; gắn kết giữa đô thị và nông thôn; tham gia có hiệu quả vào các hành lang kinh tế quan trọng trong khu vực và quốc tế; gắn phát triển kinh tế - xã hội với bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ...

"Phát triển các vùng động lực, cực tăng trưởng quốc gia quan trọng để hình thành các "đầu tàu" lôi cuốn sự phát triển của quốc gia. Hình thành và phát triển các hành lang kinh tế theo trục Bắc - Nam và trục Đông - Tây; kết nối các cảng biển, cửa khẩu quốc tế, đầu mối giao thương lớn, các đô thị, trung tâm kinh tế, cực tăng trưởng" - Tổng Bí thư lưu ý.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định thành công của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Ảnh: NHẬT BẮC

Về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Trung ương nhất trí cao phải khai thác và phát huy tốt nhất tiềm năng, lợi thế của đất nước, của từng vùng, từng địa phương; tận dụng và phát huy lợi thế của nước đi sau và đang trong thời kỳ dân số vàng; kết hợp chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả giữa phát triển tuần tự với đi tắt đón đầu; thúc đẩy chuyển dịch nhanh từ gia công, lắp ráp sang sáng tạo, thiết kế và sản xuất tại Việt Nam. Đặc biệt, công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn là một nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu; chú trọng "dịch vụ hóa" các ngành công nghiệp; coi chuyển đổi số là phương thức mới có tính đột phá để rút ngắn tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng

 

BCH Trung ương nhất trí cao việc ban hành Nghị quyết về "Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới" với mục tiêu tổng quát: "Hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; có hệ thống pháp luật hoàn thiện, được thực hiện nghiêm minh, nhất quán; quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh, bền vững, trở thành nước phát triển, có thu nhập cao theo định hướng XHCN vào năm 2045".

Việc xây dựng và kiện toàn bộ máy nhà nước theo phương hướng trên đòi hỏi những bước đi tích cực, vững chắc, đặt trong tổng thể đổi mới hệ thống chính trị gắn với đổi mới và xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

BCH Trung ương cũng thống nhất cao đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Theo Tổng Bí thư, thực tế cho thấy đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức Đảng, gắn với thực hiện Cương lĩnh, Điều lệ và các chủ trương, đường lối của Đảng, được đặt trong tổng thể nhiệm vụ đổi mới, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Một điểm mới tại hội nghị lần này là lần đầu tiên BCH Trung ương đã xem xét, quyết định để cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý thôi tham gia BCH Trung ương Đảng khóa XIII theo chủ trương của Bộ Chính trị tại Quy định 41-QĐ/TW/2021 về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ và Thông báo 20/2022 về bố trí công tác đối với cán bộ sau khi bị kỷ luật, đối với 3 Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Thành Phong, Huỳnh Tấn Việt, Bùi Nhật Quang. BCH Trung ương cũng đã xem xét tờ trình của Bộ Chính trị và quyết định thi hành kỷ luật ông Phạm Xuân Thăng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương - bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng do có các vi phạm nghiêm trọng.

"Đây là sự việc rất đau xót, nhưng vì sự nghiêm minh của kỷ luật Đảng, để giáo dục, ngăn ngừa, cảnh tỉnh, răn đe các trường hợp khác và vì sự lớn mạnh của Đảng buộc chúng ta phải làm. Đây cũng là bài học đắt giá mà mỗi chúng ta cần rút kinh nghiệm thật sự sâu sắc; từ đó càng phải gương mẫu, càng phải nêu gương hơn nữa trong việc tu dưỡng và rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng, phải thực sự là những tấm gương tiêu biểu để cán bộ, đảng viên, nhân dân tin tưởng và noi theo" - Tổng Bí thư nhấn mạnh. 

Giới thiệu nhân sự bộ trưởng để Quốc hội bầu, phê chuẩn

Xem xét tờ trình của Bộ Chính trị, BCH Trung ương đã cho ý kiến về nhân sự để Bộ Chính trị quyết định giới thiệu Quốc hội bầu chức danh Tổng Kiểm toán Nhà nước và phê chuẩn các chức danh Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV, dự kiến khai mạc vào ngày 20-10.

Theo chương trình, trong phiên họp thứ 16 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc vào sáng nay, 10-10, có nội dung cho ý kiến về công tác nhân sự chuẩn bị cho kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV.