Thông tin về việc rà soát xử lý văn bản của Bộ Khoa học Công nghệ

Trong tình hình sản xuất, lắp ráp ô tô của Việt Nam hiện có một số việc cần báo cáo Chính phủ xem xét. Ngày 14/2/2022 một số đơn vị thành viên đã đề nghị Hiệp hội báo cáo Chính phủ xem xét việc cần sửa đổi những quy định cũ của Bộ Khoa học Công nghệ về phương pháp xác định tỷ lệ nội địa hóa đối với ô tô hiện nay.

Ảnh Minh Họa

Ngày 15/2/2022, Chủ tịch Hiệp hội VAMI đã có văn bản số 08-2022/VAMI trình Thủ tướng và Bộ Tư pháp xem xét đề nghị nêu trên của các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô Việt Nam.

Ngày 09/3/2022, Bộ Tư pháp đã chủ trì cuộc họp với Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Công Thương, các Bộ ngành liên quan và đại diện Hiệp hội để thảo luận kiến nghị của VAMI với nội dung nêu trên.

Ngày 22/3/2022, Bộ Tư pháp đã có văn bản số 854/BTP-KTrVB gửi Bộ Khoa học Công nghệ, xin trích nội dung dưới đây.

2. Về tính hợp lý, khả thi

Theo đó, định hướng phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp ô tô tại Quyết định số 1168/QĐ-TTg và Nghị định số 116/2017/NĐ-CP đã có những thay đổi (việc xác định tỷ lệ nội địa hóa được tính theo giá trị) do đó, phương pháp xác định tỷ lệ nội địa hóa theo mức độ rời rạc của linh kiện tại Quyết định số 28/2004/QĐ-BKHCN (được sửa đổi bởi Quyết định số 05/2005/QĐ-BKHCN, Thông tư 05/2012/TT-BKHCN) không còn phù hợp với quy định của pháp luật và định hướng phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ và xu thế phát triển công nghệ sản xuất, lắp ráp ô tô trên thế giới.

3. Hướng xử lý

Bộ Tư pháp đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện việc rà soát, xử lý Quyết định số 28/2004/QĐ-BKHCN (được sửa đổi bởi Quyết định số 05/2005/QĐ-BKHCN, Thông tư số 05/2012/TT-BKHCN) theo quy định tại khoản 1 Điều 139, Điều 143 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP và thông tin kết quả xử lý về Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL) - Cơ quan thường trực của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản QPPL để tổng hợp, theo dõi, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.