VĂN HÓA - VĂN NGHỆ & DOANH NGHIỆP

      Nhân vừa diễn ra Hội nghị Văn hóa toàn quốc rất trang trọng kỷ niệm 75 năm trên chiến khu Việt Bắc Hồ Chủ tịch đã mở Hội nghị văn hóa lần thứ nhất 1946 xin có vài suy nghĩ về Văn hóa. Đây là Hội nghị văn hóa toàn quốc lần thứ ba để đánh giá sự cần thiết và tầm quan trọng của Văn hóa đất nước đã thống nhất, đã sạch bóng ngoại xâm, làm ăn theo kinh tế thị trường có định hướng XHCN và hội nhập kinh tế quốc tế với hàng trăm quốc gia trên thế giới. Truyền hình VTV 1 đã phát trực tiếp bài phát biểu dài 70 phút của Tổng bí thư của Đảng cộng sản Việt Nam cho thấy đất nước phải nhanh chóng chấn hưng văn hóa, ngăn chặn sự suy thoái đạo đức của con người, xã hội và nguy cơ đánh mất bản sắc văn hóa dân tộc để Việt Nam tiếp tục cất cánh ... Chúng ta là những người hoạt động trong ngành công nghiệp cơ khí cũng cần giúp nhau nhận thức về tầm quan trọng của văn hóa, cụ thể phải xây dựng văn hóa cho doanh nghiệp mình, xây dựng nhân cách sống, làm việc cho mọi người trong đơn vị.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo hội nghị.(Nguồn TTXVN)

      Thiết nghĩ hai từ Văn Hóa chúng ta vẫn thường nghe, thường nói hàng ngày có ý nghĩa rất rộng và khác hẳn với Văn Nghệ là “đàn ca sáo thổi, là ca múa nhạc văn thơ kịch vẽ tuồng chèo…” chỉ là những nghề giúp cho văn hóa giữ được bản sắc tốt đẹp của dân tộc, đồng thời phát triển kịp với thời đại để trở thành món ăn tinh thần của dân chúng. Văn hóa càng không chỉ là Văn, Sử, Địa, khoa học xã hội mà là tổng hòa các giá trị nhân văn của công dân và toàn xã hội. Văn Hóa mang ý nghĩa chính là ghi nhận hành vi, hành động, hành xử, các kết quả, hậu quả tốt, xấu của mỗi cá nhân và cả quốc gia chứ không phải là các hoạt động của Văn nghệ sỹ, các hoạt động bảo tồn, bảo tàng, khảo cổ học, sử học…Chính vì Văn Hóa thể hiện văn minh, đạo đức, hành xử của con người với con người, con người với thiên nhiên cho nên Tổ chức Văn hóa giáo dục UNESCO của Liên Hợp Quốc mới có hoạt động tôn vinh các Danh nhân Văn hóa của các quốc gia và nhân loại mà Việt Nam ta đã vinh dự có Nguyễn Trãi, Nguyễn Du thời xưa, còn thời nay có Danh nhân Văn hóa, anh hùng giải phóng dân tộc kiệt xuất Hồ Chí Minh hơn rất nhiều quốc gia khác trên thế giới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự hội nghị.(Nguồn: TTXVN)

       Thời đất nước bị chia cắt ở miền Bắc và sau thống nhất đất nước 1975 đến trước Đại hội VI 1986 khi khai lý lịch theo mẫu có mục “Trình độ văn hóa lớp mấy?” mà giờ đây mới đổi lại Trình độ học vấn? Hiện ở ta có không ít người mặc dù có chứng chỉ văn bằng chuyên môn cao ngất nhưng lại chưa được thiên hạ nhìn nhận đó là người có văn hóa. Định nghĩa về Văn Hóa có nhiều, nhưng cách nay gần thế kỷ ở Việt Nam năm 1938 đã xuất bản cuốn VIỆT NAM VĂN HÓA SỬ CƯƠNG của Đào Duy Anh đã viết: “Khắp một vùng trung châu Bắc Việt, không một mẫu đất nào là không có dấu vết công trình thảm đạm kinh dinh của tổ tiên ta để giành lại quyền sống với tạo vật; suốt một dải Trung Việt vào đến trung châu Nam Việt, không một khúc đường nào là không nhắc lại sự nghiệp gian nan của tổ tiên ta để mở rộng hy vọng cho tương lai. Cái văn hóa của tổ tiên ta đã gây dựng trong hai nghìn năm để sinh trưởng giữa những điều kiện tự nhiên ác liệt ở xứ sở này, tất phải có sinh khí mạnh mẽ lắm. Song cái văn hóa thích hợp cho sự sinh trưởng của một xã hội bế tỏa, đến khi xã hội ấy gặp tình thế bắt phải khai thông, thì nó lộ ngay ra hết mọi nhược điểm. Cái bi kịch hiện thời của dân tộc ta là sự xung đột của những giá trịvăn hóa cổ truyền của văn hóa cũ ấy với những điều mới lạ của văn hóa Tây phương. Cuộc xung đột sẽ giải quyết thế nào, đó là một vấn đề quan hệ đến cuộc sinh tử tồn vong của dân tộc ta vậy. Nhưng muốn giải quyết thì phải nhận rõ chân tướng của bi kịch ấy, tức một mặt phải xét lại cho biết nội dung của văn hóa xưa là thế nào, một mặt phải nghiên cứu cho biết chân giá trị của văn hóa mới”. Như vậy rõ ràng Văn Hóa có ý nghĩa rất rộng lớn chứ không nên hiểu Văn hóa chỉ là Văn Nghệ, Văn chương chữ nghĩa.

       Thiết nghĩ hôm nay lãnh đạo Đảng quan tâm chăm chút chấn hưng nền Văn hóa Việt Nam hôm nay và làm cơ sở cho mai sau tập trung cốt lõi là văn hóa làm người làm, văn hóa của xã hội, của chế độ là điều vô cùng cần thiết, quan trọng khi đất nước đã mở toang cửa làm ăn với thế giới. Đúng là đánh mất Bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc ngàn đời hiểu theo nghĩa rộngsẽ mất nước! Văn hóa của người dân, của đất nước Việt Nam hôm nay cần hiểu là những việc làm cụ thể vì sự phát triển ấm no hạnh phúc của người dân, vì mục đích làm cho đất nước phát triển nhanh và có hòa bình với các quốc gia trên thế giới. Nhận thức và hiểu Văn Hóa như vậy sẽ rất cần thiết đến với mỗi người dân, cơ quan, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện, quân đội, công an… để thực hiện. Ở Việt Nam đã tồn tại câu “Truyện Kiều còn thì nước ta còn”; “Tiếng Việt còn thì đất nước còn”… mà nhiều người đương thời nghe thấy thú vị, nhưng đó chỉ đúng một phần. Cần nhận ra VĂN HÓA CÒN THÌ MỚI CÒN ĐẤT NƯỚC. Nếu chỉ lo làm kinh tế, chênh lệch cuộc sống giầu nghèo ngày càng cao, ngôn ngữ, phong cách sống lai căng…  đánh mất các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc và không chọn lựa tiếp thu văn hóa ngoại lai… thì sẽ âm thầm bị mất nước!

      Thiết nghĩa anh em cơ khí chúng ta cần phân định giữa BẢN SẮC VĂN HÓA DÂN TỘC và XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ CỦA ĐẤT NƯỚC thì mới biết đường mà xây dựng, gìn giữ Văn hóa Việt cho hôm nay và mai sau. Nếu như Văn hóa, Văn nghệ thời nước ta chiến đấu dành độc lập dân tộc, trước mắt chỉ có địch ta chắc chắn không còn là hình mẫu y xì của Văn hóa, Văn nghệ thời nay nữa mà cần được nghiên cứu sâu để bổ sung cho thời đất nước hội nhập quốc tế. Văn hóa không chỉ là CA, MÚA, NHẠC, KỊCH, VẼ, VĂN, THƠ, BÁO CHÍ, SỬ HỌC, TUỒNG, CHÈO… mà Văn hóa phải là tổng hòa cuộc sống làm ăn, học tập, vui chơi, cư xử, sinh tồn, trách nhiệm với bản thân, gia đình, đất nước… của mỗi công dân, của toàn xã hội.

      Hưởng ứng lời kêu gọi chân hưng văn hóa của Đảng và Nhà nước anh em doanh nghiệp cơ khí chúng ta cần dành suy nghĩ, điều kiện vật chất nhất định để xây dựng văn hóa làm việc, văn hóa sống của cán bộ công nhân viên trong đơn vị ngày một tốt lên. Nếu nhiều doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị và công dân Việt Nam có đời sống văn hóa tốt đẹp chắc chắn văn hóa đất nước sẽ được chấn hưng. Phát triển Văn hóa và Kinh tế của đất nước là hai mặt của một vấn đề phải cùng song tồn mới thành công. Để phát triển lệch sẽ khó thành công.

      Vạn vật đều thay đổi theo thời gian là quy luật khách quan, nhưng suy cho cùng muốn Văn hóa phát triển tốt đẹp để giữ nước lâu dài chính là mỗi công dân phải được phát triển tốt cả thể chất lẫn tinh thần yêu nước thương nòi và chăm lo công tác tổ chức cán bộ của mỗi đơn vị, doanh nghiệp, cơ quan của bộ máy nhà nước là hết sức quan trọng./.